درباره حساب و کتاب

در حساب و کتاب همه چیز دور فرهنگ میچرخد. کتاب بخوان! جواب بده! برنده شو!